d-logo

Jännitteetön työyhteisö on sekä työnantajan
että työntekijän oikeus

Inhimilliseen elämään kuuluvat yksilöiden erimielisyydet ja erot vuorovaikutuksessa. Parhaimmillaan erilaiset mielipiteet ja käsitykset ovat työn kehittämisen ja itseohjautuvuuden työvälineitä. Perustehtävän hoitamisen kannalta vahingolliseksi muodostuvat tilanteet, joissa ristiriitaiset käsitykset, tulkinnat ja eroavuudet estävät työn tekemisen. Ristiriitoja ei hallitse kukaan, vaan ne elävät tuhoten työyhteisön ilmapiiriä ja työmotivaatiota. Tilanteet voivat johtaa sairaslomiin ja jopa irtisanoutumisiin. Pitkään jatkuneet ristiriidat voivat johtaa työyhteisön huonoon imagoon.

Dialoginen riitojen sovittelu

Dialoginen sovittelumenettely on neuvotteluprosessi, jossa ulkopuolinen taho auttaa löytämään ristiriitaan tai kiusaamiseen sovintoratkaisun. Osapuolten eriävät näkemykset kuullaan ja ne ovat lähtökohta sovittelumenettelylle. Sovittelija kuulee osapuolet ensin erikseen, jonka jälkeen yhteisessä tapaamisessa etsitään tavoitetila ja keinot muutokseen.
Tavoitteena on saada aikaan vuoropuhelu, jossa syntyy riittävästi yhteistä ymmärrystä. Osapuolet ovat itse aktiivisesti etsimässä ratkaisuja. Prosessia ohjaa sovittelija, joka tuo työskentelyyn tietoisia menetelmiä. Lopputuloksena mahdollistuu osapuolten sovintoratkaisu ja kaikkien yhteisesti hyväksymä sopimus. Prosessi toimii myös oppimisprosessina uusille, myönteisille vuorovaikutustaidoille, parantaa työilmapiiriä ja edesauttaa työssä jaksamista.

1. Työyhteisön ristiriitojen sovittelu

Työskentelyn tavoitteena on löytää työyhteisössä syntyneestä ristiriitatilanteesta tai työpaikkakiusaamisesta ratkaisut yhdessä työskentelyn jatkamiseksi.
Kun sovittelun tarve on olemassa prosessin käynnistämisestä tehdään sopimus. Sopimuksen yhteydessä määritellään myös prosessiin osallistujat ja sen laajuus.

2. Esimieskoulutus ristiriitojen hallintaan

Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä työyhteisöjen konfliktien tunnistamiseksi ja valmiuksia ratkaisumenetelmien käyttämiseksi. Koulutus antaa valmiuksia myös ristiriitatilanteiden keskellä selviämiseen.
Koulutuksen kesto on neljä päivää ja se toteutetaan tilauskoulutuksena.

3. Työyhteisösovittelijakoulutus

Koulutus antaa valmiudet toimia työyhteisösovittelijana omassa työyhteisössä. Koulutuksen käytyään sovittelija hallitsee sovitteluprosessin ja dialogiset konfliktien ratkaisumenetelmät.
Koulutuksen kesto on neljä päivää ja se toteutetaan tilauskoulutuksena.

4. Työyhteisösovittelijoiden konsultaatio ja työnohjaus

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus saada sovittelutyön tukemiseksi konsultaatiota ja työnohjausta.